EQUIVALÈNCIES TÍTOLS I CERTIFICATS DE VALENCIÀ.

1. El certificat de grau elemental de la JQCV s'homologa per haver cursat i aprovat l'assignatura de valencià en els següents cursos i etapes educatives:

  • En tots els cursos d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria  
  • En tots els cursos d'Educació General Bàsica  
  • En almenys 3 cursos d'entre els 3 de BUP i COU o en els 4 cursos de la Formació Professional


2. Quadre d'equivalències dels títols i certificats de valencià entre les diferents administracions públiques i universitats de tot el domini lingüístic.